Estudiar el Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles a l'Institut Mare de Déu de la Mercè

Entra al WEB de l'Institut

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Competències professionals, personals i socials

Seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.

Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i direcció.

Complir amb els objectius de l’empresa, col·laborant amb l’equip de treball i actuant amb els principis de responsabilitat i de tolerància.

Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics, del vehicle, utilitzant els instruments i els equips de diagnòstic pertinents.

 

Reparar els sistemes de transmissió de forces i frenada aplicant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.

Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva competència.

 

Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.

Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.

 

Verificar els resultats de les seves intervencions comparant-los amb els estàndards de qualitat establerts.

 

Adaptar-se a diferents llocs de treball i a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.

Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.

Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctrics-electrònics del vehicle, utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.

 

Aplicar procediments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb el que estableix la normativa.

 

Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

 

Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector del transport i manteniment de vehicles.

 Capacitats clau

Autonomia

Innovació

Organització del treball

Responsabilitat

Relació interpersonal

Treball en equip

Resolució de problemes.

 

Altres cicles

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Carrosseria

Aquest títol consisteix a realitzar reparacions, muntatge i transformacions en l’àrea de carrosseria, de bastidor, etc.

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automoció

Aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució del manteniment i la seva logística en el sector d’automoció.