Estudiar el Grau Superior d'Automoció a l'Institut Mare de Déu de la Mercè

Entra al WEB de l'Institut

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

 

Competències professionals, personals i socials

Obtenir un prediagnòstic dels problemes de funcionament dels vehicles per elaborar l’ordre de treball corresponent.

 

Gestionar l’àrea de recanvis de vehicles, tenint en compte les existències en funció de les variables de compra i de venda.

Administrar i gestionar un taller de manteniment de vehicles, coneixent i complint les obligacions legals.

Liderar situacions col•lectives que es puguin produir, intervenir en conflictes personals i laborals, contribuir a l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuar en tot moment de forma sincera, respectuosa i tolerant.

Realitzar el diagnòstic d’avaries d’un vehicle, seleccionant i operant els mitjans i equips necessaris i seguint un ordre lògic d’operacions.

Definir les característiques que han de complir les plantilles de treball i els utillatges necessaris en operacions de manteniment per procedir-ne al disseny.

Gestionar la neteja i l’ordre en el lloc de treball complint els requisits de salut laboral i d’impacte mediambiental.

Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.

Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge.

Realitzar taxacions i elaboració de pressupostos en l’àrea de carrosseria i electromecànica.

Programar el manteniment de grans flotes de vehicles per obtenir-ne la màxima operativitat.

Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada, i saber respectar l’autonomia dels subordinats informant-los quan sigui convenient.

Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i els procediments establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència.

Participar de manera activa a la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i de responsabilitat.

Planificar els processos de manteniment en un taller de reparació de vehicles i fer que es compleixin els mètodes i els temps establerts.

Organitzar els programes de manteniment de les instal•lacions i dels equips que componen el taller de reparació de vehicles en el sector de l’automoció.

Mantenir l’esperit d’innovació i d’actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

 Capacitats clau

Autonomia

Innovació

Organització del treball

Responsabilitat

Relació interpersonal

Treball en equip

Resolució de problemes.

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles

Aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge i transformacions a les àrees de la mecànica, etc.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Carrosseria

Aquest títol consisteix a realitzar reparacions, muntatge i transformacions en l’àrea de carrosseria, de bastidor, etc.