Estudiar el Grau Mitjà de Carrosseria a l'Institut Mare de Déu de la Mercè

Entra al WEB de l'Institut

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, de bastidor, de cabina i d’equips o d’eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Competències professionals, personals i socials

Determinar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs, segons el bon fer professional.
Substituir i ajustar elements o parts d’elements de la carrosseria mitjançant unions fixes aplicant les tècniques apropiades.
 Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips, d’acord amb la fitxa de manteniment i la periodicitat establerta.
Adaptar-se a diferents llocs de treball i a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
Localitzar i diagnosticar deformacions en les estructures dels vehicles seguint procediments establerts i el bon fer professional.
Preparar, protegir i embellir superfícies del vehicle aplicant procediments definits.
Aplicar procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa.
Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions laborals, d’acord amb la legislació vigent.
Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
Substituir i ajustar elements que formen part de la carrosseria del vehicle muntats mitjançant unions desmuntables.
Reparar deformacions d’elements fixos estructurals de la carrosseria manejant els equips requerits i aplicant les tècniques adequades.
Complir amb els objectius de l’empresa, col·laborant amb l’equip de treball i actuant amb els principis de responsabilitat i tolerància.
Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.
Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de manteniment de vehicles.
Reparar elements metàl·lics i sintètics de la carrosseria utilitzant les tècniques i els procediments establerts.
Verificar els resultats de les seves intervencions comparant-los amb els estàndards de qualitat establerts pel fabricant.
Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i els procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

Capacitats clau

Autonomia

Innovació

Organització del treball

Responsabilitat

Relació interpersonal

Treball en equip

Resolució de problemes.

 

Altres cicles

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles

Aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge i transformacions a les àrees de la mecànica, etc.

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automoció

Aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució del manteniment i la seva logística en el sector d’automoció.