Tipus de perfil dels usuaris

Editor: Aquest usuari a part de poder moderar i crear qualsevol contingut editorial de la web. També controla els temes derivats del manteniment de la web com són els comentaris, estructura de la web, enllaços, menús …

Ajudant: Aquest perfil de WordPress pot crear entrades i modificar pàgines. No pot crear pàgines noves.